Fyzikálna olympiáda – okresné kolo

Žiak 9. T triedy Adam Kozolka získal v okresnom kole fyzikálnej olympiády 3. miesto. Gratulujeme.

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „VESMÍR OČAMI DETÍ“

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove (SÚH) vyhlásila XXXII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú v okresoch Nitre, Šaľa, Zlaté Moravce organizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s Kultúrnym strediskom Večierka Šaľa a CVČ Zlaté Moravce.

Najlepšie výtvarné práce z okresných kôl postupujú na celoslovenské kolo súťaže, ktoré organizuje SUH v Hurbanove.

Do celoslovenského kola postúpili aj práce našich žiačok pod vedením pani učiteľky Kochanovej a Folkmanovej.

V 2.kategórii postúpila výtvarná práca, ktorú namaľovala EMA OBICKÁ. V 3. kategórii postúpila práca LENKY ĎURČOVEJ.

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed

STORY – školské kolo

Dňa 9. marca 2017 sa na našej škole  uskutočnilo  školské kolo jazykovej súťaže v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch   „STORY“. Žiaci sa venovali prednesu poézie a prózy v anglickom, nemeckom  a v ruskom jazyku.

V školskom kole najlepšie uspeli :

Anglický jazyk:

1. kategória  – Nela Brestenská 3. U
2. kategória – Ema Ilavská 5. U
3. kategória – Lea Valentová 8. T

Nemecký jazyk:

1. kategória – Ema Ilavská 5. U
2. kategória –  Nina Pizúrová 7. T
3. kategória – Alexandra Danišová 9. B

Ruský jazyk:

2. kategória  – Ema Holková 7. C

Títo žiaci  postúpili do okresného kola súťaže „STORY“.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole súťaže.

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed

Projekt EDUCATE SLOVAKIA – multikultúrna výchova v praxi

Projekt organizácie AIESEC Educate Slovakia ponúka žiakom možnosť overiť si teoretické vedomosti v praxi. Mnohokrát je to pre žiakov prvá skúsenosť z hľadiska reálnej komunikácie s cudzincom. Projekt je formou zážitkového vyučovania a úspešne rozvíja medzipredmetové vzťahy, keďže žiaci nie sú konfrontovaní len s cudzím jazykom, ale aj s vedomosťami z geografie, dejepisu či občianskej náuky. Z hľadiska prierezových tém môžeme konštatovať, že je praktickou implementáciou multikultúrnej výchovy. Žiaci sa totiž učia spoznávať iné tradície a mentalitu iných kultúr. Priateľská atmosféra počas stretnutí s cudzincami vedie k rozvoju tolerancie a odbúrava strach z neznámeho.

Žiaci zároveň dostávajú možnosť reálne rozvíjať svoje komunikačné zručnosti – predovšetkým aktívne počúvanie počas prezentácií a rozprávanie počas jazykových hier. Jazykové aktivity vhodným spôsobom doplnili a oživili program jednotlivých stretnutí a „prinútili“ aj hanblivejších žiakov zapojiť sa.

V tomto školskom roku sme na našej škole privítali štyri stážistky: Jyldyz Kolubaeva (Kyrgyzstan), Shafira Imani (Indonézia), Nikki Wong a Fiona (Čína).

Zúčastnilo sa spolu 9 tried 7. a 8.ročníka (cca.180 detí). Každá trieda strávila so stážistkami spolu 5 vyučovacích hodín. Jazyková úroveň stážistiek bola v tomto roku veľmi vysoká a ich prezentácie boli vhodne obohatené krátkymi filmami a hudbou či ukážkami ázijskej kaligrafie. Jazykové hry boli primerané úrovni žiakov na základnej škole. Projekt celkovo zapôsobil na žiakov motivujúco, a teda splnil naše očakávania.

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed

Šaliansky Maťko – krajské kolo v prednese povesti

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského  bolo miestom, kde  9. februára 2017 úspešne zakončili svoje dlhé putovanie naši talentovaní recitátori.

V I. kategórii  získala  Lea Barátová – 2. miesto, v II. kategórii získala Ema Ilavská – 3. miesto  a v III. kategórii získal Martin Maďar – Čestné uznanie.

Všetkým  súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a želáme im  veľa zdravia a úspechov.

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed

Udeľovanie ocenení „Srdce na dlani“

Dňa 26. januára 2017 sa v priestoroch nitrianskej synagógy uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien dobrovoľníkom mesta Nitry za rok 2016.

Jednu z cien si odniesla žiačka našej školy Annamária Fölkelová. Annamária je členkou edukačnej hliadky pri Poradenstve KlauDIA. Sama je diabetička a svojou prácou v edukačnej hliadke, ktorú zastrešuje Nitrianske centrum dobrovoľníctva, sa snaží pomáhať ľuďom s rovnakým ochorením.

Annamárii  srdečne blahoželáme a veríme, že v dobrovoľníckej práci bude aj naďalej úspešne pokračovať.

 

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed