Prečo je potrebné vytvárať triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (VIN)?

Pretože im nestačia bežné detské hry a činnosti, aké robia ostatné deti ich veku, neuspokojujú ich aktivity, aké ponúka bežná základná škola. Potrebujú odborné postupy a systematické vedenie pri rozvíjaní svojho nadania.

Potrebujú výrazne podnetné prostredie, ktoré by uspokojilo ich prirodzené záujmy a nadviazalo na ich vedomostnú úroveň. Preto sú pre ne potrebné triedy, ktoré rozvíjajú ich schopnosti a nadanie, pretože rodičia samotní nedokážu naplniť ich vzdelávacie potreby a rozsah ich záujmov.

Nadané deti sú viac citlivé a zraniteľnejšie. Sú veľmi kritické aj sebakritické, niekedy neprístupné, uzavreté, menej komunikatívne. Vyhľadávajú skôr kontakty so staršími deťmi alebo s dospelými osobami. Preto treba s nimi pracovať inak. Pre tieto deti je potrebné pripraviť iné vzdelávacie programy, než aké ponúkajú štandardné školy. V triede je menej žiakov a panuje pohodová atmosféra.

Ako sa v triedach so všeobecným intelektovým nadaním vyučuje?

Okrem bežného, štandardného učiva sa deti učia na princípe objavovania, experimentovania a to systémom riešenia problémových úloh. Učivo sa im nepredkladá hotové, ale postaví, položí sa otázka, problém – a deti ho riešia…

Vyučujú empatickí, flexibilní, pozitívne naladení a tvoriví učitelia. Učiteľ je partner, poradca, sprievodca svetom informácií. Učiteľ je kamarát, ktorému sa žiaci môžu zdôveriť, ak majú problém.

Na vyučovaní sa využívajú najmodernejšie didaktické pomôcky.

Čo vzdelávaním v triedach so všeobecným intelektovým nadaním žiaci získajú?

 • rozvíjanie tvorivého, abstraktného, logického a kritického myslenia
 • výchovu k samostatnosti a zodpovednosti
 • učiteľ a žiak sa stávajú partnermi
 • popoludní deti rozvíjajú svoje záujmy v krúžkoch
 • miesto, kde sa deti rozvíjajú v tolerantnej, empatickej atmosfére, bez napätia, stresu, strachu a šikany

Čo ponúkame?

 • Vzdelávanie žiakov v triedach so všeobecným intelektovým nadaním od 1. – 9. ročník
 • Špeciálna metóda vyučovania
 • Náročnejšie učivo – vyučuje sa okrem bežných kníh aj z doplnkových materiálov
 • Zavádzanie inovatívnych metód vo vyučovaní
 • Individuálny prístup ku každému žiakovi
 • Partnerská klíma, učiteľ nevystupuje autoritatívne
 • Anglický jazyk od prvého ročníka
 • Nemecký jazyk od piateho ročníka
 • Obohatenie – práca s encyklopédiou, internetom, tvorenie projektov
 • Využívanie vyše 100 výukových programov zakúpených školou
 • Ročníkové práce – tvorenie prác podľa vlastného výberu témy, od piateho ročníka v úvode popísať zameranie ročníkovej práce aj v anglickom a nemeckom jazyku, rozčlenenie práce na úvod, kapitoly, záver, požitá literatúra (samozrejme prihliadajúc na vek dieťaťa), prezentovanie pred žiakmi v sekcii (vytvorenie sekcii podľa výberu tém žiakov)
 • Krúžková činnosť
 • Využívanie najmodernejších IKT technológii na vyučovaní – tablety, počítače, interaktívne table
 • Informatika – od prvého ročníka programovanie ……
 • Technika – programovanie robotov
 • Možnosť konzultácii s učiteľmi
 • Vynikajúce výsledky v súťažiach – okresné, krajské, celoslovenské a medzinárodné kolá
 • Navštevovanie knižnice a hudobného oddelenia počas vyučovania už od prvého ročníka (počas vyučovania len na prvom stupni)
 • Vynikajúce výsledky v testovaní žiakov v 5. a 9. ročníku (vysoko nad priemer Slovenska)
 • Vynikajúce uplatnenie žiakov po 9. ročníku na SŠ ale aj VŠ – už máme prvých absolventov, ktorí si našli po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa uplatnenie na Slovensku, v Čechách a v Anglicku