Úspechy našich žiakov v šk. roku 2016/2017

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Ruský jazyk

STORY –  súťaž v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch

Výtvarná výchova

Informatika

Fyzika

Dejepis

Telesná a športová výchova

Sedem kľúčov od pevnosti