Oznamy – archív starších oznamov

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov aj pre budúcich prvákov

Oznámte p. vedúcej ŠJ p. Molnárovej telefonicky: 037 773 12 78 do 3.7.2020 mená detí, ktoré majú záujem o dovoz diétnej stravy – celiakia. Pokyny a zápisný lístok sú na stránke ZŠ Krčméryho – Školská jedáleň.

Vedúcej ŠJ ZŠ Benkova p. Molnárovej je potrebné priniesť potvrdenie od špeciálneho lekára.

Letné ŠKD 17.8. – 21.8.2020

Vzhľadom na kapacitné možnosti a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických nariadení škola prijíma na letné ŠKD len nahlásených žiakov, ktorí prejavili záujem  cez anketu edupage a nastúpia dňa 17.8.2020. Zmenu dátumu nástupu dieťaťa zo závažných dôvodov zákonný zástupca je povinný nahlásiť vedeniu školy.

Letné ŠKD bude pre všetkých žiakov ZŠ prebiehať výlučne iba v A – bloku.

vedenie školy

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

Priloha 1 Vyhlásenie zákonného zástupcu

Príloha 2 Zápisný lístok

Oznam

Upozorňujeme rodičov na odhlasovanie detí zo stravy do 24.6.2020 do 12:00. Po tomto termíne sa strava už nedá odhlásiť.

Vedúca šk. jedálne p. Molnárová 037/ 773 12 78

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov od 22. 6.

Príloha 1 – Vyhlásenie zákonného zástupcu

Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

Vedenie ZŠ Benkova 34 týmto oznamuje, že žiaci 6. – 9.ročníka môžu nastúpiť do školy v dňoch 22. – 30. júna 2020.


Výkopové práce v areáli ZŠ Benkova blok A

Oznam:

Pred budovou ZŠ Benkova blok A v priestore náučného chodníka prebiehajú výkopové práce. Práce sú schválené zriaďovateľom a predpokladaný termín prác je 15.6 – 16.6.2020. Úsek je riadne vyznačený bezpečnostnou páskou.

Žiadame Vás o opatrnosť a rešpektovanie obchádzania vyznačeného úseku.

Za pochopenie ďakujeme.

vedenie školy

Zákonní zástupcovia žiakov 1. – 5. ročníka – usmernenie platné od 15. 6. 2020

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. – 5. ročníkov

Vzhľadom na kapacitné možnosti a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických nariadení škola prijíma na prezenčné vzdelávanie len nahlásených žiakov, ktorí prejavili záujem  cez anketu edupage a tých, ktorí sa dodatočne prihlásili.

V prípade ďalšieho dodatočného záujmu prihlásiť žiaka na prezenčné vzdelávanie, je potrebné školu informovať vopred. Škola si vyhradzuje právo dodatočne neprijať ďalších žiakov na prezenčné vzdelávanie.

vedenie školy

Oznam 1. – 5. ročník: Organizácia vyučovania od 1. 6. 2020

Organizácia prijímacieho konania  – aktualizácia 30. 4. 2020

Organizačné zmeny na školský rok 2020 – 2021

Bezpečnosť detí v online prostredí

Podpora ochrany detí pred násilím – leták

Telefonická krízová linka BUDÚCNOST n. o.

Oznam rodičom 20. 4. 2020

Neklasifikované predmety

Zapojili sme sa do výzvy – Pomôž nemocnici

Poplatky ŠKD a ŠJ – usmernenie

Na jednej lodi

Prerušenie vyučovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.  

Rozhodnutie  ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Opatrenia ministerstva školstva


Spustenie webovej stránky NiceEdu. Stránka má slúžiť pedagógom, učiteľom ale aj žiakom

https://www.niceedu.sk/?page_id=199


Učíme na diaľku

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.

V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov.

Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

Stránka sa bude priebežne aktualizovať.


NAJ ŠKOLA – podporte nás hlasovaním

ZŠ Benkova využíva elearning


    Oznam o pozastavení platieb ŠJ

Vážení rodičia,

vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom prerušenia vyučovania, Vám odporúčame pozastaviť platby za stravu v ŠJ.


  Oznam pre rodiča a žiaka k vyučovaniu v domácom prostredí

  1. Rodičovi sa odporúča každý deň prihlásiť do EŽK, čím skontroluje usmernenia, ktoré sú vydávané školou a MŠVVaŠ SR.
  2. Žiakovi sa odporúča každý deň sa prihlásiť do EŽK a skontrolovať pridelené úlohy na vypracovanie v domácom prostredí.
  3. Úlohy budú prideľované priebežne na základe rozvrhu.
  4. Žiakovi sa odporúča vypracované úlohy odosielať učiteľovi.
  5. Žiak má možnosť konzultovať pridelené úlohy s učiteľom prostredníctvom EŽK, emailu.
  6. . Žiakom 5. – 9. ročníka, (žiaci 2. stupňa ZŠ majú šk. email), sa odporúča každý deň kontrolovať školskú emailovú poštu (priezviskočíslo@zsbenkova.sk).

Online portály zdarma pre školákov počas koronavírusu

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu?fbclid=IwAR2iXCRvhlllqpaS1af3oOEZTFGBd_oP65R4_3Kr02095doNwnT7nlUevRI


OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

Riaditeľ školy v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje mimoriadne riaditeľské voľno od 12.3.2020 (štvrtok)  do 13.3.2020 (piatok) z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID – 19. 

V súvislosti s vyhlásením obmedzenia prevádzky všetkých škôl na Slovensku Krízovým štábom na minimálne 14 dní od pondelka 16.3.2020 zriaďuje Základná škola, Benkova 34 krízový štáb v škole. 

KONTAKT

Apelujeme na Vás, aby ste tento čas trávili prednostne doma, v úzkom kruhu rodiny a zamedzili šíreniu ochorenia.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Usmernenie ministerky školstva k prerušeniu vyučovania v školách a v školských zariadeniach

Odporúčame sledovať aktuálne informácie zverejnené na školskej webovej stránke.