Oznamy – archív starších oznamov

Zápis do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 bude v termíne 12.4. -16.4.2021 vrátane, formou elektronickej prihlášky. Elektronická prihláška bude aktívna na stránke školy zsbenkova.edupage.org v čase zápisu.

 

Pre bližšie informácie o zápise sledujte stránku školy zsbenkova.edupage.org


Pokyny pre rodičov a žiakov od 11. 1. 2021


Oznam pre zákonných zástupcov žiakov

Vážení rodičia,

vzhľadom k obmedzenému prístupu do priestorov školy pre rodičov, ktorí si prišli prebrať dieťa z ŠKD, sme pristúpili k dočasnému riešeniu. Otvárame ďalšiu bránu, všetky doteraz sprístupnené brány ostávajú naďalej otvorené.

Od 30.11.2020 bude v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. otvorená aj brána z Partizánskej ulice. V ulici nie je možné parkovať autom. Vstup do areálu školy cez bránu je možný len cez chodník pre chodcov.

vedenie školy

mapka


Oznam a formuláre platné od 16. novembra 2020

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom (od 16. 11. 2020)


Riaditeľské voľno 18. 12. 2020

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľ Základnej školy, Benkova 34 v Nitre oznamuje, že dňa 18. decembra 2020 poskytne všetkým žiakom 1. – 9. ročníka riaditeľské voľno v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy.

Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni sú automaticky odhlásení zo stravy.

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z dôvodu organizačného a technického zabezpečenia hĺbkovej dezinfekcie v oboch budovách školy, z dôvodu zaistenia bezpečnosti žiakov a vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na škole.

V Nitre dňa 17.12.2020

PaedDr. Róbert Harmata

riaditeľ školy

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna


Dôležitý oznam

Od 26.10.2020 prechádzajú žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročník) na dištančné vzdelávanie. Konkrétne pokyny dostanú rodičia i žiaci najneskôr v pondelok 26.10.2020 resp. po zverejnení príslušných usmernení MŠVVaŠ SR.

Žiaci 1. stupňa (1. – 4. ročník) sa učia prezenčne v škole.  Prevádzka ŠKD bez zmien.


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platné od 15.10.2020

Na stránke ÚVZ SR bolo zverejnené nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platné od 15.10.2020.

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


Oznam o ŠKD

Vážení rodičia

Od 19.10.2020 bude ŠKD otvorený do 17:00 hod.

vedenie školy


Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že zber papiera, ktorý mal prebiehať v týždni od 19.  do 23. októbra je zrušený do odvolania.

Oznam

Vážení rodičia žiakov 1. stupňa ZŠ!

Minister ŠVVaŠ SR 11.10.2020 na tlačovej konferencii, oznámil nové opatrenia v školách platné od 12.10.2020, do platnosti vstupuje povinnosť nosenia rúška počas celého výchovno – vzdelávacieho procesu aj pre žiakov 1. stupňa.

Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.

Všetci žiaci ZŠ sú povinní nosiť rúška nielen v interiéri školy ale aj v exteriéri, ak je ich vzájomný odstup menej ako 2 metre.

Preto Vás žiadame, aby ste zabezpečili prekrytie horných dýchacích ciest svojho dieťaťa počas celého vyučovania. Náhradné rúško pripravte žiakom do tašky.

vedenie školy

Manuál – dištančné vzdelávanie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia od 1. 10. 2020

 

Naša škola ponúka záujmové útvary


ZŠ Benkova zaviedla elektronické platby príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD od 1.9.2020


ZŠ Benkova manuál od 1. 9. 2020


ŠKD od 3.9.2020

Budovy pre žiakov 1. stupňa navštevujúcich ŠKD sú sprístupnené od 6:30.  Po príchode sa žiak presunie do svojej triedy, kde je zabezpečený dozor. V súvislosti s platnými epidemiologickými opatreniami prevádzka popoludňajšej zbernej ŠKD v čase 16:00 h. – 17:00 h. NEBUDE. Je nevyhnutné vyzdvihnúť dieťa najneskôr do 16:00 h.

Pokyny k 2. 9. 2020

Príloha č. 1

Príloha č. 2


Školská jedáleň – prihlásenie

Žiadosť o prijatie žiaka na stravovanie v ŠJ pri ZŠ Benkova 34 od 2. 9. 2020

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

 Riaditeľ Základnej školy, Benkova 34 v Nitre oznamuje, že dňa 2. októbra 2020 poskytne všetkým žiakom 1. – 9. ročníka riaditeľské voľno v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy.

Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni sú automaticky odhlásení zo stravy.

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z dôvodu organizačného a technického zabezpečenia hĺbkovej dezinfekcie v oboch budovách školy.

PaedDr. Róbert Harmata

riaditeľ školy

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov aj pre budúcich prvákov

Oznámte p. vedúcej ŠJ p. Molnárovej telefonicky: 037 773 12 78 do 3.7.2020 mená detí, ktoré majú záujem o dovoz diétnej stravy – celiakia. Pokyny a zápisný lístok sú na stránke ZŠ Krčméryho – Školská jedáleň.

Vedúcej ŠJ ZŠ Benkova p. Molnárovej je potrebné priniesť potvrdenie od špeciálneho lekára.

Letné ŠKD 17.8. – 21.8.2020

Vzhľadom na kapacitné možnosti a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických nariadení škola prijíma na letné ŠKD len nahlásených žiakov, ktorí prejavili záujem  cez anketu edupage a nastúpia dňa 17.8.2020. Zmenu dátumu nástupu dieťaťa zo závažných dôvodov zákonný zástupca je povinný nahlásiť vedeniu školy.

Letné ŠKD bude pre všetkých žiakov ZŠ prebiehať výlučne iba v A – bloku.

vedenie školy

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

Priloha 1 Vyhlásenie zákonného zástupcu

Príloha 2 Zápisný lístok

Oznam

Upozorňujeme rodičov na odhlasovanie detí zo stravy do 24.6.2020 do 12:00. Po tomto termíne sa strava už nedá odhlásiť.

Vedúca šk. jedálne p. Molnárová 037/ 773 12 78

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov od 22. 6.

Príloha 1 – Vyhlásenie zákonného zástupcu

Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

Vedenie ZŠ Benkova 34 týmto oznamuje, že žiaci 6. – 9.ročníka môžu nastúpiť do školy v dňoch 22. – 30. júna 2020.


Výkopové práce v areáli ZŠ Benkova blok A

Oznam:

Pred budovou ZŠ Benkova blok A v priestore náučného chodníka prebiehajú výkopové práce. Práce sú schválené zriaďovateľom a predpokladaný termín prác je 15.6 – 16.6.2020. Úsek je riadne vyznačený bezpečnostnou páskou.

Žiadame Vás o opatrnosť a rešpektovanie obchádzania vyznačeného úseku.

Za pochopenie ďakujeme.

vedenie školy

Zákonní zástupcovia žiakov 1. – 5. ročníka – usmernenie platné od 15. 6. 2020

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. – 5. ročníkov

Vzhľadom na kapacitné možnosti a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických nariadení škola prijíma na prezenčné vzdelávanie len nahlásených žiakov, ktorí prejavili záujem  cez anketu edupage a tých, ktorí sa dodatočne prihlásili.

V prípade ďalšieho dodatočného záujmu prihlásiť žiaka na prezenčné vzdelávanie, je potrebné školu informovať vopred. Škola si vyhradzuje právo dodatočne neprijať ďalších žiakov na prezenčné vzdelávanie.

vedenie školy

Oznam 1. – 5. ročník: Organizácia vyučovania od 1. 6. 2020

Organizácia prijímacieho konania  – aktualizácia 30. 4. 2020

Organizačné zmeny na školský rok 2020 – 2021

Bezpečnosť detí v online prostredí

Podpora ochrany detí pred násilím – leták

Telefonická krízová linka BUDÚCNOST n. o.

Oznam rodičom 20. 4. 2020

Neklasifikované predmety

Zapojili sme sa do výzvy – Pomôž nemocnici

Poplatky ŠKD a ŠJ – usmernenie

Na jednej lodi

Prerušenie vyučovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.  

Rozhodnutie  ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Opatrenia ministerstva školstva


Spustenie webovej stránky NiceEdu. Stránka má slúžiť pedagógom, učiteľom ale aj žiakom

https://www.niceedu.sk/?page_id=199


Učíme na diaľku

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.

V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov.

Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

Stránka sa bude priebežne aktualizovať.


NAJ ŠKOLA – podporte nás hlasovaním

ZŠ Benkova využíva elearning


    Oznam o pozastavení platieb ŠJ

Vážení rodičia,

vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom prerušenia vyučovania, Vám odporúčame pozastaviť platby za stravu v ŠJ.


  Oznam pre rodiča a žiaka k vyučovaniu v domácom prostredí

  1. Rodičovi sa odporúča každý deň prihlásiť do EŽK, čím skontroluje usmernenia, ktoré sú vydávané školou a MŠVVaŠ SR.
  2. Žiakovi sa odporúča každý deň sa prihlásiť do EŽK a skontrolovať pridelené úlohy na vypracovanie v domácom prostredí.
  3. Úlohy budú prideľované priebežne na základe rozvrhu.
  4. Žiakovi sa odporúča vypracované úlohy odosielať učiteľovi.
  5. Žiak má možnosť konzultovať pridelené úlohy s učiteľom prostredníctvom EŽK, emailu.
  6. . Žiakom 5. – 9. ročníka, (žiaci 2. stupňa ZŠ majú šk. email), sa odporúča každý deň kontrolovať školskú emailovú poštu (priezviskočíslo@zsbenkova.sk).

Online portály zdarma pre školákov počas koronavírusu

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu?fbclid=IwAR2iXCRvhlllqpaS1af3oOEZTFGBd_oP65R4_3Kr02095doNwnT7nlUevRI


OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

Riaditeľ školy v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje mimoriadne riaditeľské voľno od 12.3.2020 (štvrtok)  do 13.3.2020 (piatok) z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID – 19. 

V súvislosti s vyhlásením obmedzenia prevádzky všetkých škôl na Slovensku Krízovým štábom na minimálne 14 dní od pondelka 16.3.2020 zriaďuje Základná škola, Benkova 34 krízový štáb v škole. 

KONTAKT

Apelujeme na Vás, aby ste tento čas trávili prednostne doma, v úzkom kruhu rodiny a zamedzili šíreniu ochorenia.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Usmernenie ministerky školstva k prerušeniu vyučovania v školách a v školských zariadeniach

Odporúčame sledovať aktuálne informácie zverejnené na školskej webovej stránke.