Úspechy našich žiakov v šk. roku 2011/2012

BIOLÓGIA

Biologická olympiáda, kategória F – Rastliny a zvieratá našich lesov

Dňa 6. 6. 2012 sa päťčlenné družstvo žiakov našej školy zúčastnilo biologickej olympiády, kategória F – Rastliny a zvieratá našich lesov. Počas súťažného doobedia vyplnili vedomostný test, absolvovali poznávačku prírodnín a odborná komisia im ohodnotila prinesené zbierky. Po komplikovanej celoročnej príprave obsadili zaslúžené tretie miesto, v kategórii starších žiakov. Bobry, gratulujeme!

ANGLICKÝ JAZYK

STORY – recitovanie anglickej prózy a poézie, okresné kolo, 21. 3. 2012

 • Alex Jačman, 4. T  – 1. miesto

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Obvodné kolo

 • 1. miesto v I. kategórii – poézia – Richard Bönde, 4. U
 • 3. miesto v I. kategórii – próza – Lukáš Dzíbela, 4. U

NEMECKÝ JAZYK

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Dňa 9.XII. 2011 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov, z toho v kategórii A (5. – 7.ročník) 4 žiaci a v kategórii B (8. – 9.ročník) 9 žiakov.
ONJ tvorí písomná a ústna časť. Písomná časť pozostáva z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a gramatického testu. Ústna časť z práce s obrázkom a voľným rozhovorom na dané témy.
Výsledky školského kola ONJ:
A kategória
•    1.miesto : Carolína-Juliana Reidová(5.U)
•    2.miesto: Petr Eller (7.T)
•    3.miesto: Andrej Fačkovec (7.T)
B kategória
•    1.miesto: Adriana Pálffyová (9.T)
•    2.miesto: Viktória Weissová (8.C)
•    3.miesto: Sylwia Pycz(8.T) a Michaela Bajanová(8.B)

Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Víťazi jednotlivých kategórii sa dňa 20. januára 2012  zúčastnili obvodného kola ONJ, kde dosiahli výborné umiestnenie.
Carolína-Juliana Reidová sa v kategórii A/5.-7.ročník/ umiestnila na 1. mieste a postúpila do krajského kola.
Adriana Pálffyová v sa v B kategórii umiestnila na 2. mieste.
Víťazom blahoželáme!

MATEMATIKA, FYZIKA

FYZIQ – celoročná korešpondenčná súťaž

5 súťažných kôl, celkové výsledky – krajské kolo

Kategória 9. ročník

1. miesto    Ivan Fiebig  9.T,  Radoslav Bernáth 9.T

2. miesto    Samuel Mikle 9.U,  Jakub Marták  9.U

Kategória 8. ročník

1. miesto    Dominik Gaži 8.T,  Matej Novák  8.T

1. miesto    Albert Szöllösi 8.T,  Jonáš Jánsky  8.T

Viac info na http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=10&fi=1

Výsledky finále 22. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

Počas troch dní od 12. do 14. júna 2012 sa konalo finále celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“.  Hlavným organizátorom a vyhlasovateľom súťaže bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťaž sa koná v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, okresnými astronomickými kabinetmi, okresnými osvetovými strediskami, centrami voľného času, regionálnymi kultúrnymi centrami.

1.kategória

5. miesto  Peter Brezina  6.U

2. kategória

16. miesto  Zuzana Balkóová  8.T

Čo vieš o hviezdach – krajské kolo

Krajské kolo prebehlo v Nitrianskej hvezdárni KOS  26. apríla 2012.

Výsledky:

1. kategória

1. miesto  Peter Brezina  6.U

2. kategória

2. miesto Zuzana Balkóová  8.T

Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 13. a 14. júna.

Vyhodnotenie okresného kola kvízovej súťaže – Čo vieš o hviezdach? – 2012

Termín realizácie                 :    28. 3. 2012

Organizátori podujatia    :  Nitrianska hvezdáreň pri SÚH Hurbanovo, Nitra,  Krajské osvetové stredisko v Nitre,  MO Slovenského zväzu astronómov amatérov, Nitra

Počet zúčastnených škôl      :    12

ZŠ Benkova, Nitra, ZŠ Cabajská, Nitra, ZŠ sv. Marka, Nitra,  ZŠ Levická, Vráble,  ZŠ sv. Vojtecha , Vráble, ZŠ s MŠ Golianovo, ZŠ Nová Ves n/Žitavou, ZŠ Rišňovce, ZŠ Zbehy, Gymnázium Párovská, Nitra, Gymnázium Golianova, Nitra, Gymnázium Vráble.

Počet súťažiacich                 :    34

I.    kategória – žiaci 4.-6. roč. ZŠ a 1. roč. 8-ročného gymnázia                     19 súťažiacich

II.   kategória – žiaci 7.-9. roč. ZŠ a 2.-4. roč. 8-ročného gymnázia                 11 súťažiacich

III.  kategória – študenti SŠ a gymnázia a 5.-8. roč. 8-ročného gymnázia         4     súťažiaci

 Výsledky súťaže                   :

 I.   kategória                   –         1.miesto   Peter  B r e z i n a          6.U                    ZŠ Benkova, Nitra

 II.  kategória                   –         1.miesto   Zuzana  B a l k ó o v á    8.T                    ZŠ Benkova, Nitra

Ocenenia                      :   Prví traja súťažiaci z každej kategórie dostali diplomy, astronomické kalendáre, astronomické ročenky a vecné ceny.

Postup do krajského kola      :   Vyššie uvedení súťažiaci si vybojovali postup do krajského kola súťaže , ktoré bude organizovať Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Nitrianska hvezdáreň pri SÚH, Nitra a Krajské osvetové stredisko v Nitre. Podujatie sa uskutoční  dňa  26. 4. 2012 o 10.00  v priestoroch KOS v Nitre (Fatranská 3).

OBVODNÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY – FO

Dňa  15. marca 2012 sa v ZŠ Nábrežie mládeže 5 v Nitre uskutočnilo obvodné kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY.

Súťažilo 42 žiakov z  12 základných škôl a 2 gymnázií.

V kategórii 8. ročník získal 2. miesto  Matej Novák 8.T a v kategórii 9. ročník získal 2. miesto Ivan Fiebig  9.T.

Úspešným žiakom gratulujeme. Želáme veľa úspechov v krajskom kole FO.

Matematická olympiáda – OK

Dňa 25. 1. 2012 sa na ZŠ Tulipánova uskutočnilo OK MO 5. a 9. ročníka.
V okresnom kole súťažilo 84 žiakov piateho ročníka, z nich bolo 30 úspešných.
Z našej školy sa zúčastnilo OK  MO 6 žiakov, z toho štyria boli úspešní:

 • Rastislav Zeleňák 5. T   1. miesto 18 bodov (6+6+6)
  Pripravovala p. Macáková
 • Šimon Tkáč 5.U             2. – 4. miesto  17 bodov (5+6+6 )
  Pripravovala p. Huláková
 • Carolina Reid 5.U          14. – 23. miesto  11 bodov (0+6+5)
  Pripravovala p. Huláková
 • Matej Svoreň 5.T           28. – 30. miesto  9 bodov (3+2+4 )
  Pripravovala p. Macáková

MF NÁBOJ

Dňa 13. 1. 2012 sa v Gymnáziu Párovská 1 v Nitre uskutočnilo okresné kolo matematickej a  fyzikálnej súťaže MF NÁBOJ. Súťaže sa zúčastnilo 10 tímov zo základných škôl a gymnázií. Na 1. mieste sa umiestnil tím  BENKO 2  Samuel Mikle 9. U, Matej Novák 8. T, Tomáš Krupa 7. T, Jakub Marták 9. U. Na 3. mieste sa umiestnil tím BENKO 1   Ivan Fiebig 9. T, Dominik Gaži 8. T, Peter Eller 7. T, Radoslav Bernáth 9. T.

Pytagoriáda

Školské kolo

Vyhodnotenie školského kola matematickej Pytagoriády v školskom roku 2011/2012.

Spolu sa zúčastnilo 104 súťažiacich. Z nich bolo úspešných 39 žiakov.

5. ročník:

Zúčastnilo sa  41 žiakov, úspešných bolo 25 žiakov.

Úspešní riešitelia:

Rastislav Zeleňák 5.T  12 + 10 = 22 bodov

Matej Koreň 5.T          13 + 8 = 21 bodov

Dušan Damborský 5.U 13 + 8 = 21 bodov

Samuel Paule 5.T        13 + 7 = 20 bodov

Hana Kluvancová 5.U  12 + 8 = 20 bodov

Timotej Černák 5.U     12 + 8 = 20 bodov

Tomáš Varga 5.T         11 + 9 = 20 bodov

Miroslav Gorný 5.U      10 + 10 = 20 bodov

Marek Bugár 5. T         11 + 8 = 19 bodov

Šimon Tkáč   5.U              12 + 7 = 19 bodov

Šimon Szombay 5.B     14 + 5 = 19 bodov

Peter Máčik 5.A            12 +6 = 18 bodov

Filip Kittler 5.U                 10 + 8 = 18 bodov

Matej Svoreň 5.T          12 + 5 = 17 bodov

Terézia Fábiková 5.D     11 + 6 = 17 bodov

Ivan Pétery 5.A             10 + 7 = 17 bodov

Patrik Horský 5. T         10 + 7 = 17 bodov

Filip Čápek 5. D             10 + 7 = 17 bodov

Martina Pálfiová 5.T       10 + 7 = 17 bodov

Viktória Stachová 5.U     10 + 7 = 17 bodov

Petra Štítová 5.T            10 + 6 = 16 bodov

Carolina Reid 5.U            11 + 3 = 14 bodov

Michaela Mičková 5.A      10 + 4 = 14 bodov

Nina Poláková 5.B           11 + 3 = 13 bodov

Lukas Pycz 5.U                 10 + 3 = 13 bodov

6. ročník:

Zúčastnilo sa  20 žiakov, úspešní boli 4 žiaci.

Úspešní riešitelia:

Peter Brezina6.U           14 + 10 = 24 bodov

Zuzana Ďurfinová 6.T    11 + 10 = 21 bodov

Adela Bradlerová 6.U     11 + 8 = 19 bodov

Rebeka Haščíková  6.D  12 + 3 = 15 bodov            

7. ročník:

Zúčastnilo sa  16 žiakov, úspešní boli 7 žiaci.

Úspešní riešitelia: Peter Eller 7.T                 13 + 9 = 22 bodov

Oliver Szöllösi 7.T            13 + 7 = 20 bodov

Michal Halenár 7.A           10 + 9 = 19 bodov

Samuel Jankovič 7.T         11 + 7 = 18 bodov

Filip Le Anh 7.C                10 + 8 = 18 bodov

Timotej Závacký 7.T          10 + 7 = 17 bodov

Andrej Fačkovec 7.T          10 + 7 = 17 bodov

8. ročník:

Zúčastnilo sa  27 žiakov, úspešní boli 3 žiaci.

Úspešní riešitelia:

Matej Novák 8.T            14 + 10 = 24 bodov

Dominik Gaži 8.T           12 + 7 = 19 bodov

Jonáš Jánsky 8.T            10 + 7 = 17 bodov

Organizačne zabezpečili: p. Macáková, p. Skoková a p. Jelenáková.

 

TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT

Pevnosť ZOBOR

Dňa 26. 5. 2012 sa naši šiesti žiaci:

 • Dávid Kopan
 • Klára Maťavková
 • Peter Benc
 • Emma Buchová
 • Adam Lacena
 • Diana Kuklová

 zúčastnili 15. ročníka športovej akcie Kľúče od pevnosti Zobor, v ktorej mali zdolať 10 úloh a zozbierať čo najviac kľúčov pri každej úlohe a 3 nápovedy. Naši žiaci celkovo získali 6 kľúčov a 2 nápovedy s celkovým časom 33: 19 a tým si vybojovali 3 miesto. Súťaže sa zúčastnilo 8 tímov 5.- 9. ročníka.

No na záver nesmieme zabudnúť spomenúť našu milovanú pani učiteľku D. Bratovú, ktorá nás sprevádzala až na samý koniec a podporovala nás kaučovaním, ktoré nám samozrejme dodávalo energiu pokračovať v tejto hre a napriek veľkej únave, ktorú sme museli spoločne prekonať sa nám podarilo vybojovať si svoje 3. miesto za čo pani učiteľke srdečne ďakujeme a tešíme sa, ako sa na budúci rok znova zúčastnime hry a spoločne sa znova zabavíme.

 Športová gymnastika – majstrovstvá okresu

7. marca 2012 sa konali Majstrovstvá okresu v športovej gymnastike vo Vrábloch. Zúčastnili sa staršie aj mladšie žiačky z našej školy. V tvrdej konkurencii obsadili staršie žiačky 2. miesto – Remjarová, Behinská, Depešová, Michaelová a Leššová a mladšie žiačky 3. miesto – Dragúňová, Mičková, Kovárová, Hájičková a Vargová. Dievčatá súťažili v štvorboji – preskok cez kozu, hrazda, akrobatika a lavička.

Srdečne blahoželáme.

uč. TSV A. Vágaiová

Večerný beh Nitrou 16. 11. 2011

Večerného behu Nitrou sa zúčastnili žiaci s p. uč. Brathovou.

Mladší žiaci:

Jakub Krumpál VI. T

Adam Predanocy VI. U

Adam Vozár VI. A

Patrik Marcibányi VI. B

Natália Leššová VI. D

Klára Maťavková VII. B

Tereza Hájičková VI. A

Viktória Ďurčová VI. A

Zuzka Vargová VI. C

Henrieta Čeligová VI. D

Radoslav Minárik VII. C

Starší žiaci:

Marek Gajdošík VIII. B

Miloslav Drevo IX. B

Braňo Mošať VII. C

Umiestnenie:

medaily

Mladšie žiačky:

K. Maťavková VII. B – 1. m

T. Hájičková VI. A  – 2. m

Z. Vargová VI. C – 3. m

Starší chlapci:

2. miesto – M. Drevo IX. B

3. miesto – M. Tetuľa VIII. C

Mladší chlapci:

1. miesto – J. Krumpál VI. T

2. miesto – A. Vozár VI. A

INFORMATIKA

Súťaže v programovacom jazyku Baltík 3

Palma Junior 2012

Celoslovenská súťaž v programovaní v programovacom prostredí Imagine.

Výsledky našich žiakov po 3. internetovom kole:

 Kategória Profík:

 • 1. miesto –  Peter Eller 7. T – postup do celoslovenského finále v Košiciach
 • 16. miesto – Adam Miroslav Predanocy, 6. T
 • 20. miesto – tím TAZU (Tatiana Cínová 6. U, Zuzana Ďurfinová 6. T)

Kategória Expert:

 •  11. miesto – tím J+L (Jonáš Jánsky, Lucia Šebová, 8.T)
 • 18. miesto – tím Sme čarovní (Branislav Prochászka, Albert Szöllösi 8. T)

Celoslovenské finále –  uskutočnilo sa 12.  6. 2012 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Peter Eller získal v kategórii Profík 2. miesto. Blahoželáme!

15. ročník Imagine Logo Cup

 Súťaž v programovaní v programovacom jazyku IMAGINE, má školské a celoslovenské kolo.

Školské kolo sa uskutočnilo  18. 4. 2012 naraz na celom Slovensku. Školského kola sa zúčastnilo 8 žiakov našej školy (Lucia Šebová 8. T, Jonáš Jánsky 8. T, Branislav Prochászka  8. T, Albert Szöllösi 8. T, Peter Eller 7. T, Zuzana Ďurfinová 6. T, Martin Kuna 7. T, Adam Miroslav Predanocy 6. U). Celkovo sa školského kola zúčastnilo 151 žiakov z celého Slovenska.

Najlepšie z našich žiakov sa umiestnili Peter Eller zo 7. T (11. miesto v rámci Slovenska) a Zuzana Ďurfinová zo 6. U (23. miesto) a postúpili do celoslovenského kola.

Celoslovenské kolo –  uskutočnilo sa 8. 6. 2012 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave v Mlynskej doline.

Výsledky našich žiakov:

 • 5. miesto – Peter Eller, 7. T
 • 13. miesto – Zuzana Ďurfinová, 6. T

zodpovedne.sk

3. ročník celoslovenskej súťaže o bezpečnom využívaní informačno-komunikačných technológií. Súťažnou úlohou pre žiakov bolo vytvoriť materiál so zameraním na prevenciu negatívnych javov spojených s používaním nových technológií alebo na ich pozitívne využívanie.

V kategórii 12 – 15 rokov sa súťaže zúčastnili a s prácou „Závislosti“ získali bronzové ocenenie naše žiačky Zuzana Ďurfinová zo 6. T a Tatiana Cinova zo 6. U.

Blahoželáme!

 iBobor

informatická súťaž, 7. – 11. 11. 2011

www.ibobor.sk

Súťaže sa zúčastnilo 249 žiakov našej školy v troch kategóriách:

 • Kategória Bobríci (3. – 4. ročník ZŠ)
  • zúčastnilo sa 113 našich žiakov z ročníkov 2. – 4.
  • medzi víťazov sa zaradil Šimon Kochan, 3. U – 3. miesto (88 bodov)
  • v kategórii Bobrík súťažilo celkovo 7727 žiakov
 • Kategória Benjamíni(5. – 7. ročník ZŠ)
  •  zúčastnilo sa 76 našich žiakov
  •  medzi víťazov sa zaradil Jakub Igaz, 7. T – 1. miesto (80 bodov – plný počet)
  • v kategórii Benjamín súťažilo celkovo 12774 žiakov
 • Kategória Kadeti(8. – 9. ročník)
  •  zúčastnilo sa 60 našich žiakov
  •  medzi víťazov sa zaradil Matej Novák, 8. T – 2. miesto (75bodov) a Jakub Marták, 9. U – 9. miesto (69,67 bodu)
  •  v kategórii Kadeti súťažilo celkovo 8253 žiakov

ŠPONGIA 2011

24. 10. 2011 Bratislava

Súťaž pre stredné školy v programovaní počítačových hier. Organizátorom je Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave.

8. miesto – tím Nitrava v zložení:

 • Peter Eller, 7. T
 • Jonáš Jánsky, 8. T
 • Lucia Šebová, 8. T