ZŠ Benkova zaviedla elektronické platby príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD od 1.9.2020

Platba príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD od 1.9.2020:


Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je suma stanovená VZN Mesta Nitra, t. j. 15,- €.
Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca každý mesiac, vždy do
20. dňa v mesiaci.


Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa bude uskutočňovať nasledovne:


Na stránke zsbenkova.edupage.org po prihlásení v sekcii PLATBY nájdete údaje o platbe.

Číslo účtu na uskutočnenie platby, vygenerovaný variabilný symbol – vášho dieťaťa, ktorý je potrebné uvádzať pri platbe a pri zadaní trvalého príkazu.


Zákonný zástupca je povinný uhrádzať príspevok na ŠKD mesačne prostredníctvom elektronickej platby

SK28 5600 0000 0008 6126 2002 (nie vkladom v hotovosti).


Je potrebné uviesť ako doplňujúci údaj priezvisko, meno žiaka a triedu
(napr.: Nováková Nina, III.A).


Platbu za ŠKD nie je možné uhradiť za celý rok naraz, len jednotlivo mesačne!

O pripísaní platby na náš účet Vás budeme informovať v module PLATBY na stránke zsbenkova.edupage.org alebo v mobilnej aplikácii Edupage.


vedenie školy

This entry was posted in Aktuality 2020/21. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.