Projekt EDUCATE SLOVAKIA – multikultúrna výchova v praxi

Projekt organizácie AIESEC Educate Slovakia ponúka žiakom možnosť overiť si teoretické vedomosti v praxi. Mnohokrát je to pre žiakov prvá skúsenosť z hľadiska reálnej komunikácie s cudzincom. Projekt je formou zážitkového vyučovania a úspešne rozvíja medzipredmetové vzťahy, keďže žiaci nie sú konfrontovaní len s cudzím jazykom, ale aj s vedomosťami z geografie, dejepisu či občianskej náuky. Z hľadiska prierezových tém môžeme konštatovať, že je praktickou implementáciou multikultúrnej výchovy. Žiaci sa totiž učia spoznávať iné tradície a mentalitu iných kultúr. Priateľská atmosféra počas stretnutí s cudzincami vedie k rozvoju tolerancie a odbúrava strach z neznámeho.

Žiaci zároveň dostávajú možnosť reálne rozvíjať svoje komunikačné zručnosti – predovšetkým aktívne počúvanie počas prezentácií a rozprávanie počas jazykových hier. Jazykové aktivity vhodným spôsobom doplnili a oživili program jednotlivých stretnutí a „prinútili“ aj hanblivejších žiakov zapojiť sa.

V tomto školskom roku sme na našej škole privítali štyri stážistky: Jyldyz Kolubaeva (Kyrgyzstan), Shafira Imani (Indonézia), Nikki Wong a Fiona (Čína).

Zúčastnilo sa spolu 9 tried 7. a 8.ročníka (cca.180 detí). Každá trieda strávila so stážistkami spolu 5 vyučovacích hodín. Jazyková úroveň stážistiek bola v tomto roku veľmi vysoká a ich prezentácie boli vhodne obohatené krátkymi filmami a hudbou či ukážkami ázijskej kaligrafie. Jazykové hry boli primerané úrovni žiakov na základnej škole. Projekt celkovo zapôsobil na žiakov motivujúco, a teda splnil naše očakávania.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.