Vzdelávacie aktivity našej školy pre študentov UKF

Pedagógovia zo ZŠ Benkova sa už pravidelne zúčastňujú ako lektori školení pre študentov UKF.

7. 12 .2017 sa uskutočnila prednáška pre študentky a študentov 5. ročníka matematiky FPV UKF.

Vzhľadom nato, že naša škola je lídrom v používaní tabletov vo vyučovaní, prednáška sa niesla v duchu používania mobilných digitálnych technológií a vytvárania interaktívnych vzdelávacích materiálov, ktoré slúžia ako pomôcka vo vzdelávacom procese. Pani zástupkyňa Mgr. Mária Bernáthová predstavila vzdelávacie aplikácie Learningapps, Quizlet a Clarisketch, predviedla prácu s aplikáciami, prezentovala svoje vlastné materiály vytvorené v aplikáciách. Predstavené aplikácie, postupy a materiály využíva už niekoľko rokov pri práci so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním na hodinách matematiky. Študenti následne pomocou tabletov vytvorili podľa pokynov svoje vzdelávacie materiály.

Veríme, že vedomosti, ktoré študenti na prednáške získali, využijú v budúcnosti pri vlastnej pedagogickej činnosti. Spoluprácu ZŠ Benkova  s UKF v predmete matematika zastrešuje doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. Katedra matematiky FPV UKF.

Fotografie z prednášky

This entry was posted in Aktuality 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.