Projekt modelovanie 3 D objektov v programe Google SketchUP

Projekt modelovanie 3 D objektov v programe Google SketchUP  prináša využitie medzipredmetových vzťahov fyzika, informatika, technika, svet práce. Program sa využíva v praxi v architektúre, dizajne, stavebníctve, strojárstve ako aj v iných oblastiach.

Pri práci na projekte žiaci nadobudnú vedomosti a prakticky ich overia v praxi. Informatika: zoznámenie sa s programom Google SketchUP 8 a práca v programe, modelovanie 3D objektov. Fyzika: využitie fyz. zákonitostí pri stavbe 3 D objektov- rozmery, optika, osvetlenie, farby, dizajn, ťažisko, hmotnosť atď. Technika: nákres, technický výkres, zobrazenie nárys, bokorys, pôdorys – pravouhlé premietanie, architektúra miestností, rozmiestnenie zariadení, nábytku, voľba materiálu, povrchu a pod. Svet práce: príprava činnosti architekta, projektanta, dizajnéra, stavbára.

Práce našich žiakov nájdete v galérii vytvorených objektov 3D warehouse.sketchup:

https://3dwarehouse.sketchup.com/user.html?id=0109292836365056720665266

This entry was posted in Aktuality 2013/14. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.