Výstavka – „Nitra, ako ju vidíme my“

Každý prezentuje to najlepšie..

Aj deti s vývinovými poruchami učenia, pre ktoré naučiť sa dobre čítať a písať je naozaj náročnou úlohou, dokážu vytvoriť krásne veci. Dôkazom toho je výstavka „Nitra – ako ju vidíme my“. Po vypracovaní projektu a získaní finančnej dotácie od Mesta Nitra sa žiaci 3. – 6. ročníka začlenení v bežných triedach pustili do práce. Každé z detí prispelo svojím spôsobom. Mnohé využívali počítač, internet, vyhľadávanie a úpravu obrázkov, úpravu textov a iné. Výsledný efekt je naozaj výborný. Kto chcel, maľoval (napr. veľkomoravské zbrane, ktorých obrázky si vyhľadal na internete), kto chcel, písal (napr. povesti – vidno rozdiel medzi prvopisom a finálnou úpravou v počítači). Niektoré deti zhromaždili obrázky k určitej téme a tie spracovali.

Tému o Nitre spracovali v štyroch okruhoch:

  1. Nitra v súčasnosti
  2. História Nitry – predovšetkým obdobie Veľkej Moravy
  3. Spracovanie povestí o Nitre
  4. Súťaž: Keby som bol sprievodcom po Nitre

Zo získaných materiálov a prác sme v priestoroch školy (blok A – zadný vestibul) koncom decembra inštalovali výstavku, ktorú si môžete prísť pozrieť až do konca februára.

Kvetka Kozárová

This entry was posted in Aktuality 2008/09 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.