Prečo práve k nám

 • pestrá a zaujímavá činnosť (viď. www stránku našej školy)
 • každé dieťa má svoj počítač na informatickej výchove, resp. informatike (máme 10 počítačových učební)
 • na vyučovacích hodinách učiteľ pracuje s počítačom, dataprojektorom s možnosťou pripojenia na internet (v každej triede) alebo s možnosťou využívať výučbové programy
 • 85% tried je vybavených interaktívnou tabuľou, všetky triedy majú ekologické tabuľe
 • elektronická žiacka knižka
 • triedy sú zapojené do projektu Digitálna učebnica (www.bezkriedy.sk – komunikácia s rodičmi, zadávanie domácich úloh, poskytovanie učebných materiálov)
 • pri výučbe využívame aj Planétu vedomostí – vzdelávací interaktívny systém s digitálnym obsahom
 • dve moderne vybavené školské knižnice
 • od roku 2006 udržiavanie si prvenstva úspešnosti ZŠ a SŠ v rámci okresu – hodnotí sa umiestnenie žiakov v súťažiach organizovaných MŠ
 • medzinárodné úspechy v programovaní
 • Naša ZŠ je už tretí rok informačným  centrom digitalizácie základných a stredných škôl v Nitrianskom kraji. Informačné centrum digitalizácie škôl /ICDS/ sú vybrané základné a stredné školy na celom Slovensku, ktoré predstavujú ukážkové školy digitalizácie vzdelávacieho procesu. Naša škola organizuje bezplatné školenia pre pedagógov základných a stredných škôl Nitrianskeho kraja v rámci projektu Implementácia digitálneho vzdelávania obsahu Planéta vedomostí.
 • funguje žiacky parlament
 • každoročne organizujeme pre rodičov akadémie, kde žiaci prezentujú svoju tvorivosť, šikovnosť
 • v špeciálnych triedach na záver školského roka organizujeme verejné prezentácie ročníkových prác
 • športové aktivity: korčuľovanie, lyžiarsky výcvik, škola v prírode
 • popoludňajšie aktivity – výber z veľkej ponuky krúžkov, noc v škole, opekačka, Juniáles, Halloween, karneval,…
 • pravidelné navštevovanie mestskej knižnice
 • Škola na dotyk – sme 1 z 10 ZŠ a SŠ Slovenska s vybavenou tabletovou učebňou
 • 3 tabletové učebne