FIE – učíme myslieť v súvislostiach

Je dôležité, aby škola neliala do detí množstvo informácií, ale aby ich učila myslieť v súvislostiach, aby v nej získali také zručnosti, ktoré budú vedieť využiť v akýchkoľvek meniacich sa podmienkach, aj o 10-15 rokov.

Za vhodný nástroj na dosiahnutie tohto cieľa považujeme Feuersteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania (FIE), ktorú sme začali realizovať v školskom roku 2018 / 2019 vo forme krúžkovej činnosti na ZŠ Benkova.

Z čoho FIE vychádza?
Metóda je ukotvená vo výskume jedného z najuznávanejších pedagógov 20. storočia prof. Reuvena Feuersteina, ktorý dokázal, že intelekt nie je raz a navždy danou (vrodenou) vlastnosťou človeka, ale že je modifikovateľný. Vyvinul systematický vzdelávací program, ktorý komplexne rozvíja kognitívne funkcie detí aj dospelých. A tým je metóda FIE.

Čo si máme pod FIE konkrétne predstaviť?
Program FIE pozostáva z viac než 500 stránok cvičení typu „papier a ceruzka“, rozdelených do dvadsiatich tematických balíkov, ktoré nazývame inštrumenty. Cieľom cvičení je rozvinutie celkového potenciálu dieťaťa a to v tempe aj náročnosti, ktorá mu vyhovuje. Inštrumenty sú konštruované tak, že náročnosť cvičení sa postupne zvyšuje.
FIE kladie špeciálne požiadavky na lektora, ktorý neučí ale „sprostredkuje“. V praxi to znamená, že učiteľ na hodine nevysvetľuje, ale sa neustále žiakov pýta a otázkami ich vedie k tomu, aby vnímali veci vo vzájomných súvislostiach.
Učiteľ žiakov nehodnotí známkami, deti sa nedelia na dobré a zlé. Nepoužívajú sa súťaže, pretože sa rešpektuje osobnostné tempo každého dieťaťa. Učiteľ deti nenaháňa, ale vedie k tomu, aby pracovali sústredene a premyslene. O tom hovorí aj základné heslo FIE „Dajte mi chvíľku a ja si to rozmyslím…“
Metóda podporuje u žiakov logické myslenie, rozvíja schopnosť sústrediť sa, odlíšiť podstatné od nepodstatného a zručnosť zo získaných informácií vedieť vyvodiť záver.
Pri práci s FIE je dôraz kladený na rozvíjanie reči. Systematicky sa preto u žiakov pestuje nie len slovná zásoba, ale i obsahovo aj formálne presné vyjadrovanie.
U detí sa podporuje vnútorná motivácia k učeniu. Žiaci prijímajú podiel zodpovednosti za svoje učenie.
FIE kladie sa dôraz na spoluprácu a vzájomné počúvanie sa. Predpokladá sa, že každé dieťa môže vidieť určitý problém zo svojho uhlu pohľadu, a teda že nemusí vždy existovať len jedno správne riešenie. Žiaci sa naučia reflektovať svoje mysleniezdôvodňovať svoje postoje. Takto sa deti učia opodstatnenej tolerancii k názorom iných.
Schopnosť sústredenej práce sa odzrkadlí aj v obmedzovaní vyrušovania a hyperaktivity niektorých z nich. Naopak, nesmelšie deti získajú odvahu obhajovať svoj názor na verejnosti.

Pre koho je FIE určená?
Metóda FIE je vhodná pre kohokoľvek od 3 – 4 rokov až po storočných dospelých. Skupinové použitie metódy má veľkú výhodu vo vzájomnom zdieľaní názorov na riešenie úloh i vytváraní korelácií s bežným životom.
FIE dosahuje vynikajúce výsledky aj v prípade osôb s určitými zdravotnými špecifikami (poruchy učenia alebo správania, poruchy pozornosti a aktivity, autizmus…).